Verkoopvoorwaarden Houten Vloeren

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Bax Houthandel BV gevestigd te Barneveld, Harselaarseweg 73-77

 

Artikel 1 Algemene toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen waarbij Bax Houthandel en haar opdrachtgever/koper (hierna: koper) handelen.

1.2 De door de koper gehanteerde voorwaarden zijn op geen van de rechtsverhoudingen waarbij Bax Houthandel partij is van toepassing.

1.3 Afwijking van deze voorwaarden kan voor Bax Houthandel slechts bindend zijn indien zij deze afwijking schriftelijk heeft bevestigd en geaccordeerd.

 

Artikel 2 Offertes, bestellingen en wijzigingen

2.1 Alle aanbiedingen van Bax Houthandel zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor het sluiten van een overeenkomst.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Bax Houthandel deze schriftelijk aan de koper heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.

2.3 Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Bax Houthandel zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door Bax Houthandel zijn aanvaard.

2.4 Indien wijzigingen als voornoemd leiden tot verhoging/verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

2.5 Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de zaken, geven Bax Houthandel de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.6 Aanbiedingen uit voorraad geschieden onder het voorbehoud van tussentijdse verkoop.

2.7 Bestellingen mogen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.

2.8 Eventueel getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts om een indruk te geven van de materiaalsoort en de kwaliteit en kunnen niet als monster worden aangemerkt.

2.9 Wanneer Bax Houthandel voor uit het buitenland te betrekken zaken een prijs in Nederlandse valuta gesteld heeft, kan deze prijs gebaseerd zijn op een buitenlandse valuta waarin Bax Houthandel haar leverancier dient te betalen. Indien zich in zodanig geval een wijziging voordoet in de ruilverhouding tussen die valuta en de Nederlandse valuta en wel in de periode tussen aanvaarding van de opdracht en de laatste betaling van al het terzake van die opdracht aan Bax Houthandel verschuldigde of indien zich in die periode een wijziging voordoet in de voor die zaken te betalen invoerrechten en belastingen, is Bax Houthandel gerechtigd de prijs zodanig aan te passen dat de bedoelde wijzigingen daarin tot uitdrukking komen.

 

Artikel 3 Betaling

3.1 De betaling geschiedt als volgt: * een aanbetaling van 25% wordt gevraagd. * betaling geschiedt contant bij afleveren of de betaling dient voor de afleverdatum op de bankrekening van Bax Houthandel te zijn bijgeschreven. * Indien er van installatie sprake is zal deze bij oplevering contant dienen te worden voldaan of kan worden bijschreven op de bankrekening van Bax Houthandel voor de opleverdatum.

3.2 Indien er wordt overeengekomen te betalen op rekening, is de betalingsconditie binnen 14 dagen.

3.3 Indien de goederen niet worden weggehaald en de koper tevens terstond en van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag van koper.

3.4 Bij non-betalingen komen alle kosten noodzakelijk voor het afdwingen van nakoming van de overeenkomst, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijk gemaakte gerechtelijke, ten laste van de koper, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van verdergaande schade.

3.5 De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 150,= en worden berekend over de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 4 Levering en leveringstermijn

4.1 Alle door Bax Houthandel genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering en niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vermeld op de koopovereenkomst

4.2 Verzuim van Bax Houthandel op grond van overschrijding van de bedongen leveringstermijnen treedt niet in dan nadat Bax Houthandel in gebreke is gesteld bij een aangetekend schrijven, waarbij Bax Houthandel een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

4.3 Alle goederen worden tot aan de begane grond afgeleverd, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4.4 Alle vervoers- en leveringskosten zijn voor rekening van de koper.

4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen.

4.6 De koper dient de afgeleverde goederen te controleren voor ontvangst. De betaling van het afgeleverde is een bevestiging van de koper de materialen en diensten als goedgekeurd te accepteren. De koper heeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst als na acceptatie van de koper van het geleverde blijkt dat de levering afwijkt van de bestelling. De koper kan derhalve geen aanspraak maken op vervanging en/of schadevergoeding van het geleverde indien installatie plaats vindt.

4.7 Het project is aan koper opgeleverd indien betaling van de installatiekosten door Bax Houthandel is ontvangen en of de opleveringsformulieren door koper of namens deze zijn getekend.

4.8 Bax Houthandel behoudt zich het recht voor een installatie te staken indien Bax Houthandel verwachten dat koper zal tekortschieten in de nalevering van enig artikel vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden. De koper heeft geen recht op schadevergoeding. De overeenkomst zal alleen voor het leveren van de installatiediensten worden ontbonden. Het leveren van grondstoffen en materialen wordt niet ontbonden.
 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De door Bax Houthandel aan koper geleverde zaken blijven eigendom van Bax Houthandel zolang koper de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Bax Houthandel op koper heeft wegens tekortschieten in de nakoming van met deze gesloten overeenkomsten terzake van geleverde of te leveren zaken. Koper dient de door Bax Houthandel geleverde zaken, zolang deze zaken eigendom zijn van Bax Houthandel, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

5.2 Koper is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de door Bax Houthandel geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van Bax Houthandel is koper gehouden in geval van zodanig beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij hieruit op derden verkrijgt een stil pandrecht te vestigen ten behoeve van Bax Houthandel.

5.3 Indien koper tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Bax Houthandel gesloten overeenkomst(en) of indien Bax Houthandel goede gronden heeft te vrezen dat koper tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst is Bax Houthandel bevoegd de aan koper geleverde zaken terug te nemen. Met name -doch niet uitsluitend- bestaat dit recht indien onder koper beslag wordt gelegd, indien de koper surseance van betaling is verleend, indien het faillissement van koper is aangevraagd of uitgesproken, of indien koper enige betalingsregeling met een of meer van zijn crediteuren treft.

5.4 Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Bax Houthandel geleverde doch nog niet betaalde zaken, dient koper Bax Houthandel binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Bax Houthandel is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken bij koper terug te nemen en deze elders op te slaan. De kosten voor opslag en terugname komen voor rekening van de koper.

5.5 Bij elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld zal koper door Bax Houthandel worden gecrediteerd voor de waarden die - dit ter beoordeling van Bax Houthandel - aan de zaken worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Bax Houthandel op vergoeding van daaruit voor haar voortvloeiende schade.

5.6 artikel 5.5 is eveneens van toepassing indien artikel 4.8 van kracht is.

 

Artikel 6 Klachten en aansprakelijkheid

6.1 Bax Houthandel is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige gevolg-, bedrijfs, verlet- en/of letselschade van de koper, diens personeel of derden ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde zaak. 6.2 De koper is gehouden Bax Houthandel te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van enig gebrek aan de door Bax Houthandel geleverde zaken.

 6.3 De schadevergoedingsplicht voor Bax Houthandel, indien en zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag.

6.4 Klachten van de koper over eventuele onjuiste uitvoering van de order, of de kwaliteit van de geleverde zaken dienen uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de zending bij aangetekende schrijven ter kennis te worden gebracht van Bax Houthandel. Bij overtreding van de bovengenoemde termijn behoeven de klachten niet meer in behandeling te worden genomen door Bax Houthandel. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien het geleverde niet meer verkeert in de staat waarin het werd afgeleverd.

6.5 Bij niet inachtneming van deze termijn door koper, zal Bax Houthandel de klacht toch in behandeling nemen, doch de eventuele kosten van de vergoeding of vervanging overeenkomstig de garantieregeling zullen dan voor rekening van koper komen.

6.6 Indien een klant van koper jegens koper enig recht op schadevergoeding heeft, verband houdende met enige van Bax Houthandel afkomstige zaak en de oorzaak van de schade niet is toe te rekenen aan koper, is de aansprakelijkheid van Bax Houthandel, naar haar keuze, beperkt tot vervanging van de geleverde zaken, dan wel tot schadevergoeding die beperkt is tot de inkoopprijs welke de koper aan Bax Houthandel heeft betaald voor deze zaken.

6.7 Bax Houthandel heeft het recht om alle werkzaamheden zelf binnen 2 weken na ontvangen van de klacht aan te vangen. De koper heeft in geen enkel geval het recht een derde partij de werkzaamheden uit te laten voeren. Koper mag dit enkel en alleen doen met een schriftelijke goedkeuring van Bax Houthandel. Bax Houthandel mag uit eigen beweging een derde partij inschakelen om werkzaamheden te laten verrichten. Indien koper weigert werkzaamheden door Bax Houthandel te laten uitvoeren of zonder goedkeuring een derde partij inschakelt om werkzaamheden te laten verrichten, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid voor Bax Houthandel. 6.8 Het door Bax Houthandel geleverde product is een natuurproduct dat kan krimpen, scheuren, vervormen en uitzetten. Hiervoor wordt door Bax Houthandel geen enkele garantie verstrekt en onverminderd het bepaalde in dit artikel, iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

6.9 Vochtmetingen dienen in welke vorm dan ook altijd in opdracht van de Koper te worden uitgevoerd door een derde partij. Bax Houthandel verricht geen metingen.

6.10 Op lamel vloerdelen wordt een garantie gegeven van 3 jaren op delamineren binnen normale leefcondities (45-65% luchtvochtigheid). Bij klachten wordt lijm ter beschikking gesteld die op eenvoudige wijze is aan te brengen. Bij delamineren worden delen niet vervangen.

6.11 Net als onder de CBW voorwaarde wordt bij vervanging van een product de levensduur en het vruchtgebruik verrekend. Binnen het eerste jaar wordt het product kosteloos vervangen, in het tweede jaar wordt 33% van het vruchtgebruik aan u doorberekend, in de loop van het derde jaar wordt 66% van het vruchtgebruik aan u doorberekend en na 3 jaar dient het product in zijn geheel te worden aangekocht. Ook indien er in het eerste jaar een klacht wordt gedeponeerd en door uw toedoen pas in het derde jaar wordt gerepareerd is het vruchtgebruik 66% wat aan u wordt doorberekend.

 

Artikel 7 Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens.

7.1 Afwijkingen in breedte maten tot 1 cm wordt door Bax Houthandel als standaard deviatie toegepast.

7.2 Afwijkingen in dikte tot 4 mm en 1 cm in breedte wordt door Bax Houthandel als standaard deviatie toegepast, de dikte van de toplaag kan een afwijking van 10% hebben met een minimale dikte van 3,6 mm (duoplank).  De toplaag van het budget lamel moet een minimale dikte hebben van 2,2 mm.

7.3 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en gelijksoortige gegevens gelden niet als tekortkomingen. 7.4 De handelsgebruiken, van het niet gedefinieerde, binnen de branche bepalen of er sprake is van een geringe afwijking.

7.5 De geleverde hoeveelheid dient direct bij levering te worden gecontroleerd, bij gebreke waarvan de geleverde hoeveelheid als overeengekomen wordt aanvaard.

 

Artikel 8 Overmacht.

8.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Bax Houthandel kan worden toegerekend. Daaronder wordt in ieder geval verstaan: - verschepingvertraging - het niet tijdig ontvangen van de voor de nakoming van de verplichtingen van Bax Houthandel benodigde en door derden te leveren goederen. - - werkstaking. - belemmerde overheidsmaatregelen. - ziekte en ongevallen. - computerstoringen.

8.2 Bax Houthandel is in het geval van overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, met dien verstande dat na een aanvankelijk besluit tot opschorting alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding kan worden overgegaan.

8.3 Indien Bax Houthandel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 9 opschorting en ontbinding.

9.1 Bax Houthandel heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien koper een van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel op het tijdstip dat koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 

Artikel 10 installatie projecten

Bij installatie van projecten is de juridische koop gesloten met De Graaf Good Wood Floors vof te Barneveld, mits anders vermeld.
 

Artikel 11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

11.1 Op alle met Bax Houthandel gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen wordt uitgesloten.

11.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burger rechter, zal elk geschil tussen partijen, in het geval van de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

 

Artikel 12 Internet aankopen

12.1 U heeft recht op een deugdelijk product. Is het product niet deugdelijk dan kunt u dit terugsturen en de kosten zijn voor Bax Houthandel.

12.2 Wilt u bedenktijd, vul ons formulier in op de webshop site voordat u een bestelling plaatst, stuurt u het deugdelijk product terug dan zijn de verzendkosten voor u.

12.3 De wettelijke bedenktijd is veertien dagen. Deze 14 dagen gaan in na de dag waarop u het product ontvangt. Bij diensten eindigt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop u bestelt. Maakt U gebruik van deze bedenktijd? Dan ontbindt U de overeenkomst. Dit betekent dat u de overeenkomst ongedaan maakt. Totdat de bedenktijd voorbij is, kan u zonder opgave van redenen ontbinden. Bestelt u verschillende producten tegelijk? Maar levert Bax Houthandel deze niet tegelijkertijd? Dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.

12.4 U krijgt uw volledig aankoop terug inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gezonden product.